Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że na stronach sejmowych opublikowany został projekt ustawy rozszerzający na 2021 r. możliwość gmin do wprowadzania zwolnień i przedłużania terminów na wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Więcej informacji w załączniku.

Materiał pochodzi ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl