Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usługi animatora Partnerskiego Zespołu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa lubelskiego, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – II Kamień Milowy.

Program 500+ na każde dziecko od 1 lipca

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczenia 500+ będą miały wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia. Aktualnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane po spełnieniu...