Zaproszenie na III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138 lit. o) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – dalej ustawa) na zapewnienie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu siedmiodniowego (7) turnusu wyjazdowego dla mieszkańców i kadry mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie z województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego (łącznie 35 osób)

Ogłoszenie o zamówieniuZałącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 Formularz ofertowyZałącznik nr 3 Wykaz wykonanych usługZałącznik nr 4 Wykaz doświadczenia trenerówZałącznik nr 4a Wykaz doświadczenia opiekunaZałącznik nr 5 Wzór...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 11 lutego 2020 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych aplikowaniem o środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 11 lutego 2020 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...
RAPORT z badania: Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Grudzień 2019

RAPORT z badania: Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Grudzień 2019

Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny raport z badania  dotyczącego zjawiska uzależnień u dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego, pt: „Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród...