Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego (3) szkolenia dla mieszkańców i kadry mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie z województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego (łącznie 24 osób) w ramach realizacji projektu pt. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

LINK

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu dla 255 instytucji tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, instytucji opieki paliatywno-hospicyjnej, schronisk dla osób bezdomnych z terenu województwa lubelskiego biorących udział w projekcie pn. „Razem przeciwko COVID-19!”. DZPR.ZJ.2311.8.2020

Termin składania ofert:  02.09.2020 r.,  godz. 14.00 ZapytanieZałącznik nr 1 – Formularz ofertowyZałącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 3 – Wzór umowy