Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie: „Praca z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”

 Miejsce szkolenia: Hotel Pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin.

Terminy szkolenia:  Gr. I: 7-8-9.09.2020 r.; Gr. II: 14-15-16.09.2020 r.;
Gr. III: 21-22-23.09.2020 r.; Gr. IV: 28-29-30.09.2020 r.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników teoretycznej
i praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec dzieci a także wzrost kompetencji uczestników w zakresie diagnozowania dzieci-ofiar przemocy oraz udzielania im pomocy.

Zakres merytoryczny szkolenia Praca z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”:

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy

 1. Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
 2. Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż przestępstwo znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej siedmiu dni jest ścigane z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonych).
 3. Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, użyteczne w sprawach dotyczących przemocy wobec dzieci.
 4. Podstawy prawa medycznego w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy.
 5. Umiejętność przygotowania wybranych pism (m.in. wniosku
  o podjęcie czynności procesowych przez sąd opiekuńczy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o przyznanie świadczenia czy zasiłku itd.).
 6. Odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie.

Przemoc wobec dziecka

 1. Skala zjawiska przemocy wobec dzieci.
 2. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy.
 3. Dziecko krzywdzone i dziecko jako świadek przemocy. (objawy doświadczania przemocy).
 4. Metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe.
 5. Postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci.

Przemoc seksualna wobec dziecka

 1. Przemoc seksualna wobec dziecka – wprowadzenie do zagadnień
 2. Formy wykorzystywania seksualnego
 3. Objawy wykorzystywania seksualnego dziecka
 4. Zaburzenia funkcjonowania dziecka będącego ofiarą przemocy seksualnej
 5. Diagnoza przemocy seksualnej wobec dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 6. Podejmowanie interwencji wobec dziecka ujawniającego przemoc seksualną
 7. Formy pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie
 8. Reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”.
 9. Rola przedstawicieli, służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
 10. Monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego problemem przemocy w rodzinie.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności przedstawicieli:

 • jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.),
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.),
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.),
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem.
 2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20 532 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: acceptus@wp.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20 532 Lublin.

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Pani Iwona Urbańska

tel. 504 122 059

e-mail: acceptus@wp.pl