Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 11 lutego 2020 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych aplikowaniem o środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 11 lutego 2020 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...
RAPORT z badania: Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Grudzień 2019

RAPORT z badania: Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Grudzień 2019

Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny raport z badania  dotyczącego zjawiska uzależnień u dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego, pt: „Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród...
RAPORT z badania: Diagnoza skali przemocy  w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie. Grudzień 2019 r.

RAPORT z badania: Diagnoza skali przemocy w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie. Grudzień 2019 r.

Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny raport z badania, dotyczącego zjawiska przemocy w województwie lubelskim, pt: „Diagnoza skali przemocy  w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w...