Konsultacje społeczne dotyczące projektu: „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata...
Kampania społeczna ROPS

Kampania społeczna ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi kampanie informacyjną, której  celem jest dotarcie  do pracodawców  zainteresowanych zatrudnieniem  osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji zadnia wynikającego...