Informacja o możliwości składania ofert o realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że posiada środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 973,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...