Skip to content

Ważne informacje

Informacja dla organizacji pozarządowych o możliwości składania ofert na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie pozakonkursowym.

Informujemy, że w dniu 31 października 2014 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przeznaczył dodatkowe środki na zlecanie  zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 63 080,90 zł. Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118) istnieje możliwość składania przez organizacje pozarządowe ofert w trybie pozakonkursowym na następujące zadania: Więcej informacji

  |

Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Więcej informacji

  |

Przekazanie domom pomocy społecznej sprzętu medycznego w postaci toreb pielęgniarskich wraz z wyposażeniem

Uprzejmie informuję, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Komponentu III Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy doposażył w sprzęt medyczny domy pomocy społecznej, z których pielęgniarki i pielęgniarze brali udział w kursach kwalifikacyjnych i kursach specjalistycznych w ramach Komponentu III Programu. Więcej informacji

  |

Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W grudniu 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydał „Informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim”. Informator jest wynikiem realizacji pkt 2.4.4. „Harmonogramu realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” Więcej informacji

  |

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów.

Najnowsza wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) z czerwca 2014 to kluczowy dokument rządowy dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Wyznacza kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej. Po kilkudziesięciu miesiącach pracy Zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych został zaakceptowany przez rząd. Więcej informacji

  |