2/3 pracodawców biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez PFRON zadeklarowało pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku ze skutkami epidemii COVID-19. Czy przełożyło się to na zwolnienia pracowników z niepełnosprawnością?    Celem prowadzonego od 8 do 19 czerwca 2020 r. badania była odpowiedź na pytanie o kondycję firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Wzięło w nim udział 808 firm z otwartego rynku pracy i 185 firm chronionego rynku pracy, w tym 120 zakładów pracy chronionej i 65 zakładów aktywności zawodowej.

Większość firm odczuła pogorszenie 

61 proc. pracodawców otwartego rynku pracy i blisko 70 proc. przedsiębiorców chronionego rynku zadeklarowało w badaniu pogorszenie sytuacji ekonomicznej firm.   Jednak według raportu przedstawionego przez PFRON, ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią nie przełożyły się w sposób istotny na skalę zwolnień. Choć ok. 1/4 firm chronionego i ok. 1/5 firm otwartego rynku pracy przyznała, że dokonała zwolnień pracowników, to jednak w większości były to zwolnienia jednostkowe. Wśród firm z otwartego rynku zwolnienia przeprowadziło 156 przedsiębiorców, a wśród tych z rynku chronionego 44.    W grupie 156 na 808 badanych przedsiębiorców rynku otwartego, która zwolniła część pracowników, 120 dokonało zwolnień jednostkowych.

Ile było zwolnień grupowych? 

Największe zwolnienia tj. powyżej 50 proc. załogi oraz w przedziale powyżej 20 proc. do 50 proc. ogólnego stanu zatrudnienia dotyczyły łącznie 16 firm otwartego rynku pracy, co stanowi niecałe 2 proc. badanych pracodawców tego segmentu rynku. Największa skala zwolnień na rynku chronionym tj. powyżej 10 proc. do 20 proc. ogółu zatrudnionych wystąpiła u 4 pracodawców (były to zakłady pracy chronionej).    80 procent pracodawców z otwartego rynku pracy nie planuje w najbliższej przyszłości zmniejszenia zatrudnienia wśród pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 82 procent z nich nie przewiduje też obniżenia wynagrodzenia.   Cały raport z badania można znaleźć na stronie PFRON.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1132965;jsessionid=C8C0375D5D67D5D2BD6BB52B5A89FDC1