Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że posiada środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 973,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Z uwagi na ograniczone środki o wyborze oferty będzie decydować kolejność złożenia.

Miejsce składania ofert: sekretariat Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2 ( I piętro, pok. 136) czynny w dni powszednie od 7.30 do 15.30. W przypadku ofert nadesłanych pocztą pod uwagę brana będzie data wpływu oferty na w/w adres.