Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi kampanie informacyjną, której  celem jest dotarcie  do pracodawców  zainteresowanych zatrudnieniem  osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji zadnia wynikającego z „Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zaburzeniami psychicznymi”.

Kampania społeczna ma za zadanie uświadomić  korzyści wynikające z zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przełamać stereotyp panujący wśród pracodawców odnośnie zatrudnienia tych osób. Pracodawca  oprócz korzyści wynikających z przepisów prawa  takich jak dofinansowanie do zatrudnienia tych osób czy zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, uzyskuje świadomość firmy wrażliwej społecznie. Zatrudniający ww. osoby przyczynia się do wyjścia z izolacji  i bierności zawodowej a także daje możliwość terapeutyczną poprzez włączenie  w aktywne życie społeczne i zawodowe.

Link do spotu: https://drive.google.com/file/d/1TWQsbXDD2liGKqRLvdb2gwWt-rHXFjum/view?usp=sharing