Rola samorządów terytorialnych i jednostek im podległych w rozwoju społeczności lokalnych, krzewieniu idei społecznie odpowiedzialnego terytorium oraz tworzenie innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych jest niepodważalna i znacząca. Narzędzia ekonomii społecznej to efektywny sposób integracji społecznej i zawodowej, a promowanie przedsiębiorczości społecznej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Doceniając rolę jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

 1. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim
 2. Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim

Celem konkursu jest nagrodzenie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego i aktywnych w tym obszarze samorządowców, zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie rekomendacji Jednostki Samorządu Terytorialnego i/lub Samorządowca przyjaznego ekonomii społecznej przez podmioty ekonomii społecznej, tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS)
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w zakładce Ekonomia Społeczna oraz na stronie www.ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl w zakładce Aktualności.

Rekomendację należy składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iwona.kedziera@lubelskie.pl. w terminie do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 15.30.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na konferencji pn. „II Regionalne Spotkania Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego”.

Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Kędziera – specjalista ds. sieci współpracy z PES pod numerem telefonu 81 5287622 lub za pośrednictwem e-mail: iwona.kedziera@lubelskie.pl

Wzór rekomendacji – JST

Wzór rekomendacji

Regulamin Konkursu