PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W projekcie uwzględnione zostały, między innymi, następujące zalecenia Najwyższej Izby Kontroli sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym przeprowadzonej w 2019 roku w PFRON oraz w 24 organizacjach pozarządowych kontroli pn. „Realizacja zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym”:

  1. „wprowadzenie zasad cyklicznego przedkładania przez organizacje pozarządowe harmonogramu przyszłych działań merytorycznych z podaniem dokładnego miejsca i czasu ich realizacji poprzez zamieszczanie go w GW”;
  2. „wprowadzenie mechanizmów weryfikacji długoterminowego kontynuowania zatrudnienia uzyskanego w wyniku realizacji dofinansowanych projektów”;
  3. „dostosowanie wzorów dokumentów do obowiązujących przepisów, w szczególności rezygnacja ze stosowania ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich” – z uwagi na budżet zadaniowy przewidziany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaproponowano zasadę jeden projekt jedno zadanie z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym; ponadto, wykreślono możliwość rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do projektu za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 24 lipca 2020 roku.

Założenia konkursu o zlecenie realizacji zadań, którego ogłoszenie przez PFRON planowane jest na przełomie września i października 2020 roku, zostaną przedstawione do konsultacji w osobnym komunikacie.

Projekt zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”  (doc 126 KB)

Formularz zgłaszania uwag (doc 34 KB)

Dokumenty do pobrania

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dla-ngo-projekt-zmian-zasad-wspierania-realizacji-zadan/