Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025”.

Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.

Swoim zakresem obejmuje on sześć obszarów problemowych: profilaktyka oraz promocja edukacji zdrowotnej, integracja społeczna i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, edukacja, aktywność zawodowa oraz działalność organizacji pozarządowych. W ramach wyżej wymienionych obszarów został wyznaczony cel strategiczny, cele szczegółowe i kierunki działań.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i  uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl najpóźniej do 25 listopada 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza zgłaszania uwag.