Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian wskaźników ,,Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej
w województwie lubelskim do roku 2020”.

W oparciu o monitoring i raport z ewaluacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim do roku 2020 przygotowany przez firmę badawczą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze sp. z o.o. oraz na podstawie oceny wskaźników monitorowania Programu dokonanej przez Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie rekomenduje się wprowadzenie następujących zmian w części dot. rozdziału 6.2. Wskaźniki weryfikacji Programu.

Doprecyzowania i zmiany wymagają jedynie wskaźniki monitorowana Programu oraz system ich numeracji. Pozostałe zapisy dokumentu pozostają bez zmian.

W związku z powyższym w oparciu o art. 21 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami oraz wniesienie ewentualnych uwag wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Dotychczasowa, obowiązująca wersja Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim do roku 2020 dostępna jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pod adresem:
http://rops.lubelskie.pl/strategia-programy-analizy/programy/

Propozycje i uwagi proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub drogą e-mailową na adres: zofia.jaroszek@lubelskie.pl do dnia 18 listopada 2019 r.

Formularz zgłaszania uwag