NABÓR GMIN DO PROJEKTU „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza nabór gmin z terenu województwa lubelskiego do udziału w realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym”.

Nabór jest organizowany na podstawie założeń projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Celem naboru jest wyłonienie małej gminy wiejskiej typowo rolniczej z liczbą mieszkańców do 5 000 z terenu województwa lubelskiego, na terenie której zostanie pilotażowo wdrożony standard z zakresu wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego. 

 

Standard w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego został opracowany przez Zespół ds. opracowania standardu, w skład którego wchodzili przedstawiciele Lidera projektu, Partnerów projektu, specjaliści z obszaru zdrowia psychicznego oraz przedstawiciele Gmin. Spotkania Zespołu odbywały się w okresie od 28.05.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

Wypracowany standard uwzględnia specyficzne potrzeby i możliwości osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym oraz zawiera:

– wprowadzenie, definicje i stan prawny,

– opis standardu lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania,

– rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu,

– rodzaj i zakres usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu,

– opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje,

– zasady użytkowania mieszkania,

– maksymalną liczbę osób mogących korzystać z jednego mieszkania wspomaganego,

– sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań,

– przykłady dobrych praktyk w zakresie tej formy wsparcia w Polsce i wybranych krajach UE.

 

Termin realizacji projektu: 1 marca 2018 r. – 28 lutego 2022 r.

 

W związku z tym zapraszamy gminy, które widzą potrzebę wdrożenia opisanego wyżej wsparcia na swoim terenie do udziału w projekcie.

Warunkiem udziału jest:

  • występowanie zdiagnozowanych potrzeb w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po minimum dwóch pobytach w szpitalu psychiatrycznym,
  • posiadanie lokalu, który mógłby zostać zaadaptowany na mieszkanie wspomagane,
  • wymóg zachowania trwałości wsparcia przez okres co najmniej 3 lat od daty zakończenia pilotażu.

 

Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie ROPS w Lublinie pokój 136 I piętro, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 lub nadesłać listownie na ww. adres.

 

Zgłoszenie gminy należy przesłać do dnia 18.01.2019 r.

 

Osoba do kontaktu:

Tel. 81 528 76 47 – Anna Bekier, Anna Czeczko

Regulamin naboru gmin (wersja DOC)

Regulamin naboru gmin (wersja PDF)

wniosek o udział w naborze