Założenia projektu

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie powstało w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie – państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w związku z Działaniem 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stworzenie Obserwatorium jest odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie lubelskim.

Działania OIS mają na celu:

  • monitorowanie zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie,
  • gromadzenie danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, poszukiwania rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
  • monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
  • analizę skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
  • zbieranie i udostępnianie istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,
  • upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
  • upowszechnianie informacji nt. realizowanych w regionie projektach.