Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje że projekt grantowy pn.:

„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” został wydłużony do 31 maja 2021 r.

W ramach projektu dodana została kolejna, V runda konkursowa oraz zmieniony został zakres  sfinansowanego wsparcia. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin oraz dodany został Załącznik nr 9 i 10.

Termin składania wniosków:

20.01.2021 r. do 05.02.2021 r.

Dla kogo granty w V rundzie konkursowej?

W ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubelskiego Domy Pomocy Społecznej, znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego, o których mowa w art. 57 Ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku w V rundzie konkursowej są:

  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Cel grantów w V rundzie konkursowej:

Zakup środków ochrony osobistej/indywidualnej oraz testów do badań na zakażenie wirusem COVID-19 – możliwy jest zakup środków ochrony indywidualnej, m.in. maseczek jednorazowych, maseczek z filtrami, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, gogli, fartuchów i kombinezonów jednorazowych, ochraniaczy na buty, pościeli jednorazowej, płynów dezynfekujących do rąk i do powierzchni oraz testów na badanie zakażenia wirusem COVID-19, niezbędnych do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Okres realizacji wsparcia od 01.01.2021 do 30.04.2021

 Jak ubiegać się o środki? 

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Po wypełnieniu formularza Wniosku( załącznik nr 9 do Regulaminu) należy go wydrukować, Tak wypełniony Wniosek, zeskanowany, należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres rops@lubelskie.pl  lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie : 20.01.2020 r. do 27.01.2020 r.

W przypadku złożenia skanu wniosku za pośrednictwem poczty e-mail, Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia oryginału Wniosku w formie papierowej przed podpisaniem umowy o udzielenie grantu, w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie  osobiście lub listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Wnioski w formie papierowej należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 w Lublinie, I piętro, pokój 136.

Załączniki linki:

1. Nowy regulamin udzielania grantów
2. Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie grantu
3. Załącznik NR 10 Sprawozdanie końcowe