1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120 poz.526)
  2. Konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. (Dz.U. 1996 Nr 99 poz.1157 i 1158)
  3. Konwencja o ochronie praw dziecka i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 ( Dz. U. 2000 Nr 39 poz.448)
  4. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( Dz. U. 2012 poz.778 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka ( Dz. U. Nr 272 poz.1610)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego i wzoru karty dziecka ( Dz.U. Nr 292 poz. 1721)