Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego.

 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są tylko i wyłącznie od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kandydaci mogą być zgłoszeni na szkolenia po otrzymaniu od organizatora wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art.42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Zgłoszenia należy kierować do Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie.
 3. Grupy szkoleniowe są organizowane w miarę zgłoszeń kandydatów.
 4. Szkolenia będą prowadzone w Filiach Ośrodka Adopcyjnego w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu w miarę zgłoszeń kandydatów z rejonu pracy Filii.
 5. Szkolenia odbywają się w dniach i godzinach pracy Ośrodka Adopcyjnego pn- pt. 7.30- 15.30 w tych ramach możliwe jest ustalenie terminu dogodnego dla grupy.
 6. Szkolenia prowadzone są programem PRIDE przez certyfikowanych trenerów.
 7. Program szkolenia:
 • Moduł dla niezawodowych rodzin zastępczych obejmuje 12 sesji szkoleniowych po 4 godz.
 • W ramach szkolenia przewidziane są konsultacje indywidualne, wizyta domowa oraz spotkanie decyzyjne,  ogółem dodatkowo 7 godzin
 • Moduł dla zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego  zawiera dodatkowo  5 sesji po 3 godziny
 • Moduł dla zawodowych rodzin zastępczych, które będą sprawować opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością dodatkowo 4 sesje po 5 godzin
 • Moduł szkoleniowy dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego dodatkowo 2 sesje po 5 godzin

8. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest odbycie 10 – godzinnej praktyki. Za organizacje praktyk odpowiada organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który dokonał zgłoszenia kandydatów.