Zadania ośrodka adopcyjnego

 1. Kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 2. Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.
 3. Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego.
 4. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.
 5. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.
 6. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.
 7. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym’.
 8. Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 9. Wspieranie psychologiczno – pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.
 10. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 11. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinie przysposabiającej.
 12. Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
 13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonanych zadań.
 14. Prowadzenie wojewódzkiego banku danych – nie dotyczy Filii Ośrodka Adopcyjnego.
 15. Udział pracowników Ośrodka Adopcyjnego w pracach stałego zespołu ds. oceny sytuacji dziecka.
 16. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.