Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu. Po roku wytężonej pracy i przy zaangażowaniu dziesiątek osób, otworzyliśmy pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Centrum oferuje wsparcie dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami, a jego pomoc jest alternatywą dla oferty Domów Pomocy Społecznej, czy też Środowiskowych Domów Samopomocy. Z oferowanych form opieki skorzysta 18 osób, w tym 10 osób w ramach pobytu dziennego oraz 8 osób w ramach zamieszkiwania całodobowego. Pierwsi mieszkańcy i podopieczni pojawili się w progach „domu” już 1 sierpnia, a dzisiejsze oficjalne otwarcie było okazją do podziękowania wszystkim tym, dzięki którym centrum zostało otwarte. Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek oraz władz centralnych. Obecnym podczas uroczystości księżom: Januszowi Rzeźnikowi i Andrzejowi Sulowskiemu składamy podziękowania za poświecenie obiektu. Inwestycja została sfinansowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zaś na samą budowę przeznaczono kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne wsparciem dla niepełnosprawnych

Ministerialny program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” to pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a ich opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymają wsparcie i możliwość realizacji codziennych aktywności. Program obejmuje także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Utworzenie i wyposażenie Centrum

Pierwszy moduł Programu obejmuje utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą się starać o wsparcie finansowe do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Funkcjonowanie Centrum

W ramach drugiego modułu finansowane jest utrzymanie działalności Centrum. Obejmuje ono m.in.: zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług (np. wyżywienia dla uczestników Centrum), zakup materiałów do pracy z uczestnikami Programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowalnych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne mogą otrzymać również dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników Centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

Nabór do Programu

Od 1 sierpnia 2019 r. o środki z programu aplikować mogą samorządy szczebla gminnego i powiatowego. Zainteresowane jednostki muszą złożyć wnioski do właściwego wojewody, który następnie przekazuje je do Minister ds. zabezpieczenia społecznego. Po ostatecznej weryfikacji wniosków Minister podpisuje z wojewodami umowy na przekazanie środków finansowych z Programu Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z obu modułów Programu.

Źródło: https://powiatleczynski.pl/2020/08/05/pierwsze-w-polsce-centrum-opiekunczo-mieszkalne-otwarto-w-jaszczowie/ https://www.gov.pl/web/rodzina/pierwsze-w-polsce-centrum-opiekunczo-mieszkalne-powstalo-w-jaszczowie