W okresie od 07.08.2018 r. do 31.10.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się dziesięć spotkań Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W trakcie spotkań Zespół zapoznał się z aktualnym stanem finansowania mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie prowadzonych przez różne podmioty z terenu województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Członkowie Zespołu odbyli wizytę studyjną w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”, spotkali się z ich mieszkańcami i rozmawiali nt. ich oczekiwań w zakresie standardów lokalowych.

Zespół gościł również członków Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, którzy przedstawili potrzeby osób chorujących psychicznie w zakresie wsparcia środowiskowego, w tym mieszkalnictwa wspomaganego.

Swoimi uwagami dotyczącymi Standardu podzielili się także członkowie Stowarzyszenia „JESTEŚMY” zrzeszającego osoby po kryzysach psychicznych.

W trakcie spotkań omówiona została także koncepcja metodologiczna badania społecznego zleconego firmie zewnętrznej „Analiza potrzeb osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w zakresie wsparcia środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkań wspomaganych”, jak również koncentrowano się na rozwiązaniach merytorycznych i finansowych w obszarze opieki psychiatrycznej i wsparcia środowiskowego, w tym mieszkalnictwa wspomaganego,  zaobserwowanych w trakcie wizyt studyjnych w Holandii i we Włoszech.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne w zakresie tworzenia i prowadzenia mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie, uzgodniono sposób wdrażania i finansowania standardu.

Opracowano część teoretyczną Standardu zawierającą definicję choroby psychicznej i obraz kliniczny różnych rozpoznań, opis systemu leczenia i oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie oraz aspekty prawne ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, a także  przedstawienie relacji terapeutycznej w procesie zdrowienia.