Projekt COVID-19 – Informacje o projekcie

Województwo Lubelskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  realizuje projekt grantowy  pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej”. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców i personelu DPS a przewidziane w projekcie działania, związane z udzielaniem grantów, mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są jednostki prowadzące  DPS na terenie Województwa Lubelskiego. Bezpośrednim wsparciem objętych zostanie 44 Domy Pomocy Społecznej zgodnie  z wykazem znajdującym się się w Rejestrze Wojewody (stan na dzień wprowadzenia stanu epidemii w Polsce tj. 20.03.2020 r.).

Zakres wsparcia, o jaki będzie można wnioskować, w ramach grantu to:

  1. Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
  2. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
  3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS na okres maksymalnie 3 miesięcy.
  4. Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
  5. Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Przewidywany okres wsparcia: 3 miesiące

Realizacja wsparcia: odlipca 2020 r. Szczegółowe daty naborów zostaną ogłoszone w odrębnej komunikacji.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz pracowników domów pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi: 22 770 924,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 19 191 334,74 zł., środki dotacji celowej:  3 579 589,26 zł.

Osoby do kontaktu:

  • Iwona Kędziera, tel.81 528 76 50
  • Ewa Chudzik, tel. 81 528 76 50