Projekt „Razem przeciwko COVID-19” – Informacje o projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  realizuje projekt pn. „Razem przeciwko COVID-19!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Całkowita wartość projektu: 7 250 310,54 zł

Okres realizacji projektu:  1 lipca 2020 r. – 31 październik 2020 r.

Cel projektu – zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz ochrona zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na zakażenie w instytucjach pomocy społecznej, opieki paliatywno-hospicyjnej oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z terenu województwa lubelskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz środków ochrony osobistej, które pozwolą zabezpieczyć i doposażyć ww. placówki.

Wsparcie otrzyma 213 ośrodków pomocy społecznej, 20 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 11 instytucji opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schronisk dla osób bezdomnych.

Realizacja celu projektu wpłynie na:

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu Lubelskiego;
  • Komfort pracy osób narażonych na zakażenie w miejscu pracy, zredukowanie trudności organizacyjnych;
  • Komfort życia osób przebywających w ww. placówkach;
  • Niwelowanie skutków rozprzestrzeniania się wirusa;
  • Doposażenie stanowisk pracy;