Prace na magazynie dobiegają końca! Od jutra zaczynamy dystrybucję środków ochrony osobistej oraz sprzętu w ramach projektu ” Razem przeciwko COVID-19!” współfinasowanego ze środków RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt zakłada łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID – 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom!

Wsparciem zostało łącznie objętych 254 instytucji: ➡️Ośrodki Pomocy Społecznej ➡️Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ➡️Instytucje opieki paliatywno-hospitacyjnej ➡️Schroniska dla osób bezdomnych

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Maciejowi Budka za udostępnienie magazynu PCK oraz Pracownikom PCK za wszelką okazaną pomoc, życzliwość i empatię !👏👏

A tak wygląda magazyn: