Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przedkłada do konsultacji projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 to dokument, którego przyjęcie jest ustawowym obowiązkiem samorządu województwa wynikającym z treści art.21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Strategia jest dokumentem samorządu województwa ukierunkowanym na realizacje polityki rozwoju województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Celem głównym Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 jest wspieranie działań i rozwój instytucji służących zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców województwa lubelskiego, a także integracja społeczeństwa regionu poprzez wzmocnienie aktywności mieszkańców i współdziałanie instytucji publicznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Dokument jest efektem prac eksperta zewnętrznego oraz powołanego uchwałą Nr CLVI/2963/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. Zespołu do spraw opracowania projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się drogą elektroniczną.

Konsultacje są prowadzone w terminie
od dnia 10.11.2020 r. do dnia 23.11.2020 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza drogą elektroniczną na adres: rops@lubelskie.pl

Opinie i uwagi z datą wpływu po 23.11.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki: