Miejsce szkolenia: Hotel Pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin.

Terminy szkolenia:  Gr. I: 5-6-7.10.2020 r.; Gr. II: 7-8-9.10.2020 r.;
Gr. III: 12-13-14.10.2020 r.; Gr. IV: 13-14-15.10.2020 r.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
 2. Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż przestępstwo znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej siedmiu dni jest ścigane z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonych).
 3. Uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb;
 4. Praca zespołów interdyscyplinarnych;
 5. Powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
 6. Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy;
 7. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”, w tym m.in.:
 8. sposób prowadzenia rozmów z osobami doznającymi i stosującymi przemoc,
 9. wskazówki dotyczące wypełniania formularzy „Niebieskie Karty”,
 10. zakres i sposób dokumentowania prowadzonych spraw w ramach procedury oraz zasady wymiany informacji pomiędzy służbami,
 11. umiejętność dokonywania oceny co do zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” – rozróżnienie przemocy w rodzinie od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych:
 12. Koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań;
 13. Metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie, problemy i trudności związane z prowadzeniem interwencji w rodzinie.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
z terenu województwa lubelskiego, w tym przedstawicieli:

 • jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.),
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.),
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.),
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem.
 2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20 532 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: acceptus@wp.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20 532 Lublin.

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Pani Iwona Urbańska

tel. 504 122 059

e-mail: acceptus@wp.pl

Załączniki: