Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza gminy wiejskie i powiaty z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego (zwanego dalej projektem) w  zakresie realizacji działań w II Kamieniu Milowym przez województwo lubelskie.

Projekt jest realizowany od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. w ramach umowy partnerskiej samorządów makroregionu I reprezentowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, edukacja, kultura, organizacje pozarządowe itp.) istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na ternie gmin wiejskich na obszarze makroregionu.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się gminy wiejskie oraz powiaty poprzez przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia (zał. nr 1) zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji” w II Kamieniu Milowym (zał. nr 2).

Gminy nie wnoszą żadnego wkładu finansowego w ramach realizacji projektu.

 

Sposób składania zgłoszeń:

drogą e-mailową (skan) na adres: monika.kadziela@lubelskie.pl (decyduje data przesłania)

oraz osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Osoba do kontaktu: Monika Kądziela, tel: 81 528 76 46.

Termin składania kart zgłoszeniowych upływa w dniu  30.04.2019 r.

Załączniki:

Zaproszenie do rekrutacji

Karta zgłoszeniowa dla gmin wiejskich oraz powiatów do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji” w II Kamieniu Milowym.

Wzór listy aktywności i usług

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji” w II Kamieniu Milowym.