Szkolenia

W dn. 9 – 13 grudnia 2013 r. w Puławach odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego „Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. Jego celem było pozyskanie wiedzy z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz polepszenie współpracy między Ośrodkami Pomocy Społecznej a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Podczas szkolenia poruszone zostały kwestie, dotyczące pojęcia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, zakresu terytorialnego, podmiotowego oraz przedmiotowego stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, omówienie i charakterystyka formularzy z serii E 400 oraz SED, jak również zapoznanie się z zasadami przekazywania informacji instytucjom zagranicznych. Omówione zostały ponadto zmiany w przepisach dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz odniesienie tych zmian do zasad koordynacji obowiązujących w innych państwach, jak również kwestie dotyczące przekazania świadczeń rodzinnych osobie bezpośrednio opiekującej się dziećmi w przypadku rozpadu rodziny, w związku z art. 68a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 988/2009 z dn. 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie WE Nr 883/2004). Ponadto analizie poddano procedurę postępowania pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, postępowania w sprawie dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, procedurę realizacji przelewu od instytucji innego Państwa Członkowskiego.