Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji powołana zostanie na okres 3 lat jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego. W skład Rady wejdzie 20 członków:
10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z uchwałą Nr CXVI11/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. głosowanie na kandydata odbywać się będzie na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego” – załącznik nr 3 do Regulaminu trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy złożyć do 12 lutego 2020 r. :

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, lub,
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

Zachęcamy Państwa do głosowania na swoich kandydatów.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela zastępca koordynatora ds. organizacji pozarządowych w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Grzegorz Łata (tel. 81 44-16-706; grzegorz.lata@lubelskie.pl).

DO POBRANIA

Kandydaci do Rady IV kadencji

Formularz do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.