Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa lubelskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem Modelu Kooperacji jest udoskonalenie współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości itp.), dla kompleksowego wsparcia i aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Zaproszenie jest kierowane przede wszystkim do podmiotów, które nie pracowały bezpośrednio nad Modelem Kooperacji. Istotą spotkania będzie obiektywna opinia uczestników na temat wypracowanych założeń.

Konsultacje gminno-powiatowe odbędą się w formie jednodniowego spotkania warsztatowego, prowadzonego przez członków Zespołu ds. Modelu. Na spotkaniu zostaną przedstawione wypracowane założenia Modelu, które będą tematem dyskursu. Zebrane uwagi oraz informacje od uczestników zostaną uwzględnione w opisie Modelu.

Przedmiotowe konsultacje odbędą się w dwóch terminach tj.: dniu  29 i 30 stycznia 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2.

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić poprzez wypełnienie załączonej karty uczestnictwa.

Zgłoszenie należy wysłać do dnia 24 stycznia 2019 r. na adres mailowy: monika.kadziela@lubelskie.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną (czytelny skan karty uczestnictwa).

Załączniki:
Plan 29.01.2019
Plan 30.01.2019
Karta uczestnictwa