Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”

Terminy szkolenia:  Gr. I: 16-18.11.2020 r.; Gr. II: 23-25.11.2020 r.; Gr. III: 25-27.11.2020 r.

Szkolenie odbywać się będzie w dni robocze w przedziale godzin 8.00 – 16.00 , łącznie 24 godziny szkoleniowe dla każdej grupy.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), aktów wykonawczych do ustawy i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz na kolejną perspektywę czasową.
 2. Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż przestępstwo znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej siedmiu dni jest ścigane z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonych).
 3. Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego korelujące ze sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie  i wykonywania władzy rodzicielskiej.
 4. Zagadnienia prawne związane z nakazami opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie.
 5. Podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej, wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy, jak również elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Umiejętność przygotowania wybranych pism (m.in. wniosku o podjęcie czynności procesowych przez sąd opiekuńczy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o przyznanie świadczenia czy zasiłku).
 7. Odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie.
 8. Kwestie związane z ochroną danych osobowych w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli:

 • jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.),
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.),
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.),
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem.
 2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20 532 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: acceptus@wp.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20 532 Lublin.

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Pani Iwona Urbańska

tel. 504 122 059

e-mail: acceptus@wp.pl

Załączniki: