W dniach 15-16 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

    Konwent otworzył Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Lublinie. Tematyka Konwentu ściśle połączona była z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych. Podczas pierwszego dnia poruszono kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy dla organizacji, współpracy z mediami publicznymi, biznesem, a także skupiono się na roli wolontariuszy w organizacjach pozarządowych. Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprezentował działania realizowane w ramach „Programu Dostępność Plus”, poruszona została także kwestia „Ekonomii społecznej a Funduszy Europejskich 2020+. Dotychczasowe wnioski i cele na przyszłą perspektywę finansową 2021-2027 – przedstawiona przez Pana Cezarego Miżejewskiego przedstawiciela Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    Podsumowaniem części konferencyjnej był panel dyskusyjny na temat wyzwań jakie stoją przed NGO i JST w zakresie zlecania zadań publicznych moderowany przez panią Karolinę Cyran – Juraszek przedstawicielkę Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
Zwieńczeniem pierwszego dnia Konwentu była uroczysta Gala III Sektora, na której zostały wręczone wyróżnienia Marszałka Województwa Lubelskiego, „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w podziękowaniu za pracę na rzecz działalność w sektorze pozarządowym. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.   

    Drugiego dnia uczestnicy Konwentu spotkali się na dziesięciu różnorodnych warsztatach tematycznych prowadzonych przez praktyków. Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się warsztaty dotyczące wzoru ofert i sprawozdania w zakresie realizacji zadań publicznych – aspekty merytoryczne i finansowe, czy przygotowanie wniosku w programach dotacyjnych PROO, FIO. Na warsztatach skupiono się również na usługach społecznych, myśleniu wizualnym w komunikacji organizacji z otoczeniem, czy kołach gospodyń wiejskich – pomysł, promocja, pieniądze.

    W dwudniowym spotkaniu wzięło udział blisko 350 osób – podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną działalność statutową i/lub zatrudniających płatny personel realizujących działania z obszaru włączenia społecznego oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych i jego jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w Konwencie. Wyrażamy nadzieję, iż zdobyta wiedza pomoże w realizacji codziennych przedsięwzięć.
 

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym został zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014 – 2020 pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PREZENTACJE PRELEGENTÓW:

Dostepność plus

Duży dostaje więcej. Jak nie być małym i zbierać dużo pieniędzy

Ekonomia społeczna a Fundusze Europejskie 2020

Jak współpracować z biznesem