Na podstawie art. 44 a ust. 1 i art. 44 c ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego (WSRON) na kadencję w latach 2019-2023.

Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie województwa lubelskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy).

Podmioty uprawnione  zgłaszają po jednym kandydacie na członka WSRON.

Pisemne zgłoszenia powinny zawierać:

  1. dane podmiotu zgłaszającego: nazwę, formę prawną, adres oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  2. dane kandydata: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  3. uzasadnienie w postaci opisu dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie w skład WSRON,
  5. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem do WSRON (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
  6. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na członków WSRON.

Zgłoszenia na załączonym druku należy przekazać w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

zał. nr 1-klauzula informacyjna

zał. nr 2 formularz zgłoszeniowy kandydata