Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem jest zadanie określone w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”. Do pobrania: Szczegółowy […]

  , |

Zmieniona wersja wytycznych CT9 w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze […]

  |