Skip to content

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w dniu 29.03.2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Więcej informacji

  |

Wizyta studyjna z Białorusi

W dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami instytucji Pomocy Społecznej z Białorusi. W czasie spotkania białoruska delegacja została zapoznana z organizacją systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie oraz ze strukturą ROPS i jego bieżącą działalnością. Goście z Białorusi przestawili specyfikę systemu pomocy społecznej w swoim kraju.  Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Więcej informacji

  |

Apel Podsekretarza Stanu Czesławy Ostrowskiej oraz Sekretarza Stanu Jarosława Dudy do starostów i prezydentów miast

Podsekretarz Stanu Pani Czesława Ostrowska oraz Sekretarz Stanu Pan Jarosław Duda zwracają się do starostów i prezydentów miast ze wspólnym apelem dotyczącym wniosków samorządów gmin, zgłaszanych do konkursów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obejmujących problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest rozpowszechnianie i promowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla likwidowania barier realnego zagrożenia wykluczeniem społecznym. Więcej informacji

  |

Otwarte konkursy ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2011 r.

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 9 listopada 2010 roku Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011 – 2015 mający na celu wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z póź. zm.), w roku 2011 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert Programu „MALUCH” 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w roku 2011, zwanego dalej „Programem”.
W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. Więcej informacji

  |

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził w dniu 19 listopada 2010 roku dokument programowy pn.: „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Dokument ten jest realizacją postulatów środowiska centrów i klubów integracji społecznej. Więcej informacji

  |