Skip to content

Konferencja szkoleniowa „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”. Więcej informacji

  |

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie organizuje szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie  pracownik socjalny w ramach projektu 1.20 ,,Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”  w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej POKL. Więcej informacji
  |

Ogłoszenie o wszczęciu procedury zlecenia organizacji pozarządowej, realizacji zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  poniżej zamieszcza ofertę Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny w Warszawie na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 10.234.1536 j.t. Więcej informacji

  |

Poszukiwani ankieterzy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie poszukuje osób do przeprowadzenia badań ankietowych wśród organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz zaangażowanych w ich działania wolontariuszy. Więcej informacji

  |