Jeżeli jesteś zainteresowany przysposobieniem dziecka  przeczytaj nasze informacje, a później skontaktuj się z nami.

I. Wymogi stawiane kandydatom na rodzinę adopcyjną

 • Właściwa motywacja do adopcji dziecka
 • Właściwa postawa etyczno-moralna dająca gwarancję należytego wychowania dziecka
 • Posiadanie przez kandydatów pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Niekaralność
 • Staż małżeński dający podstawy do uznania związku za trwały
 • Brak medycznych przeciwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania małżonków gwarantujące zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • Miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiek kandydatów gwarantujący odpowiednią różnicę wieku między rodzicami a dzieckiem
 • Kandydatami nie mogą być osoby pozbawione praw rodzicielskich oraz z ograniczoną bądź zawieszoną wobec nich władzą rodzicielską
 • Gotowość i otwartość na współpracę z Ośrodkiem Adopcyjnym w związku z realizacją procedur postępowania adopcyjnego

 

II. Wymagane dokumenty od kandydatów na rodzinę adopcyjną

Wniosek kandydatów o rozpoczęcie procedury w Ośrodku Adopcyjnym

 • Autobiografia kandydatów
 • Kserokopie dowodów osobistych
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, kserokopia zeznania podatkowego potwierdzająca stałe źródło dochodów rodziny
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa
 • W przypadku wcześniejszego rozwodu któregoś z małżonków, konieczne jest przedłożenie kserokopii sentencji wyroku rozwodowego lub unieważniającego małżeństwo
 • Zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do przysposobienia dziecka i sprawowania nad nim opieki
 • Opinie środowiskowe
 • Oświadczenia kandydatów, że nie są i nie byli ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej oraz pozbawieni praw rodzicielskich, jak też, że władza rodzicielska nie była im zawieszona
 • Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Potwierdzenie posiadanego wykształcenia

III. Procedura postępowania adopcyjnego dotycząca kandydatów do przysposobienia

 1. Spotkanie informacyjne
 2. Diagnoza pedagogiczna
 3. Diagnoza psychologiczna
 4. Wywiad adopcyjny
 5. Kwalifikacja wstępna
 6. Szkolenie
 7. Wydanie przez Ośrodek Adopcyjny świadectwa ukończenia szkolenia
 8. Wydanie przez Ośrodek Adopcyjny opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów
 9. Poznanie przez kandydatów  dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia – nawiązanie relacji z dzieckiem
 10. Złożenie przez kandydatów do sądu wniosku o przysposobienie

Ośrodek prowadzi szkolenia według autorskiego programu „ Fundament więzi’’

 

IV. Dobór rodziny przysposabiającej do dziecka

Ośrodek dokonując doboru rodziny przysposabiającej do dziecka kieruje się zasadą dobra dziecka i poszanowaniem jego praw.

Wskazując kandydatów na rodzinę adopcyjną dla dziecka Ośrodek uwzględnia:

 • Specyficzne potrzeby dziecka
 • Możliwość nawiązania przez dziecko prawidłowej więzi emocjonalnej w rodzinie adopcyjnej
 • Czas oczekiwania kandydatów na propozycję dziecka
 • Preferencje kandydatów odnośnie wieku, płci, stanu zdrowia, ilości dzieci
 • Miejsce zamieszkania kandydatów na rodzinę adopcyjną i rodziny biologicznej dziecka
 • Zasadę łączenia biologicznego rodzeństwa dziecka
 • Wiek kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • Możliwości rodziny pod względem lokalowym i finansowym do jak najpełniejszego zabezpieczenia potrzeb dziecka, głównie zdrowotnych i edukacyjnych
 • Cechy osobowościowe i temperament kandydatów