Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030

Informujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. podczas XXII sesji podjął uchwałę Nr XXII/374/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zmiany Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Poznaj Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W dniu 20 grudnia 2013 r. w czasie XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego została uchwalona Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadaniem strategii jako dokumentu tworzącego pewną wizję przyszłości jest wytyczenie kierunków działań, które służyć mają realizacji tej wizji. Dokument odnosi się do najbardziej kluczowych obszarów polityki społecznej.  Mamy nadzieję, że instrumenty wdrożone z pomocą strategii polityki społecznej przyczynią się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na terenie naszego województwa.

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii (PDF)
Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (PDF)

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) do zadań samorządu województwa lubelskiego należy opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Strategia jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla  europejskiego, krajowego, a także ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Cele główne oraz cele szczegółowe dokumentu sprzyjają realizacji celu operacyjnego 4.2 Wspieranie włączenia społecznego celu strategicznego 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu zawartego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego ma charakter otwarty- w zależności od zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych może być odpowiednio dostosowywana do aktualnych potrzeb.

Założenia do strategii

Z uwagi na to, że funkcjonująca dotychczas Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego opracowana była na lata 2005 – 2013 konieczne było opracowanie ww. dokumentu na kolejne lata. W ostatnim okresie oprócz zmian, które nastąpiły w ustawodawstwie (ustawa o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmiany ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zaszły również zmiany w koncepcjach odnoszących się do aktywizacji i reintegracji grup społecznie wykluczonych oraz w promowaniu i upowszechnianiu ekonomii społecznej, co także wymaga wprowadzenia pewnych korekt do poprzednio przyjętego planu. Opracowanie strategii podyktowane została także dostosowaniem się do nowych wymagań wynikających ze zmian, które wniosły nowe kierunki we współczesnej polityce społecznej. Aktywna polityka społeczna – która zakłada nie tylko zintegrowane działania w ramach rozwiązywania problemów sfery społecznej, ale także współpracę międzysektorową w oparciu o umowy partnerskie – pozwala na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk i pobudzania aktywności społecznej.

Zespół zadaniowy

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest efektem prac Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 17/2013 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego, składającego się z pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Pracami Zespołu koordynował ekspert zewnętrzny.  Z członkami Zespołu współpracowali eksperci – przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarach objętych Strategią.

Prace nad strategią przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap to zdiagnozowanie problemów, sformułowanie obszarów i celów operacyjnych oraz przekazanie wypracowanego materiału do specjalistów i ekspertów do oceny i analizy. Drugi etap – to opracowanie całości dokumentu i ogłoszeniu konsultacji społecznych nad projektem strategii.

W okresie od marca do  2013 r. odbyło się 5 spotkań.  Zespół wyodrębnił  siedem obszarów problemowych. Do każdego z tych obszarów sporządzona została diagnoza. Członkowie zespołu zostali przypisani zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem do poszczególnych grup roboczych adekwatnych do obszarów problemowych, które zostały uzgodnione na pierwszym spotkaniu Zespołu. Na podstawie diagnozy została przygotowana analiza SWOT – opis mocnych i słabych stron w poszczególnych obszarach problemowych oraz szans i zagrożeń w ramach wyodrębnionych zagadnień.  Wypracowano cele i kierunki działań.

W m-cu czerwcu przygotowany przez członków grup roboczych materiał został przekazany do oceny i analizy ekspertów. W m-cu sierpniu opracowany został projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Konsultacje społeczne

W dniu 10 września 2013 r.  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Otwarte konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  trwały w okresie od 9 – 25 października 2014 r.

Projekt dokumentu został przekazany do następujących podmiotów:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • organizacji pozarządowych,
  • środowisk naukowych,
  • ekspertów

oraz umieszczony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Zgłoszone uwagi i spostrzeżenia zostały w większości uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.
Projekt Strategii uzyskał pozytywna opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Opinie i uwagi do dokumentu

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego ma charakter otwarty- w zależności od zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych może być odpowiednio dostosowywana do aktualnych potrzeb.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl