Podstawa prawna:

  1. art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

KONKURSY 2020

KONKURSY 2019