1. Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy  w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;|
  2. Opracowywanie informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. Dofinansowanie robót dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
  4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
  5. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych;
  6. Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON na podstawie odrębnych przepisów;
  7. Współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  8. Zlecanie zadań oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  9. Sprawowanie kontroli w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków przyznanych w celu realizacji zadań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl