1. Tabele dotyczące zadań realizowanych przez powiaty województwa lubelskiego – na potrzeby Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2019 r.
    Tabela 1 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2019 roku
    Tabela 2 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe urzędy pracy w 2019 roku
    Tabela 3 – Powiaty – monitoring realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w 2019 roku
  2. Tabela dotycząca działań podejmowanych przez gminy – monitoring Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020.
    Tab. 1 Dzia-ania podejmowane przez gminy województwa lubelskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w 2019 roku
  3. Tabela dot. wykorzystania obiektu służącego rehabilitacji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl