1. Aktualizowanie i realizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego;
 2. Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
 3. Identyfikacja przyczyn ubóstwa i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa;
 4. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej;
 5. Opracowywanie i realizacja zadań wynikających z celowych i wojewódzkich programów dotyczących pomocy społecznej;
 6. Współpraca i wspieranie programów realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe
  z zakresu pomocy społecznej;
 7. Monitorowanie stanu problemów społecznych województwa mieszczących się w zakresie zadań merytorycznych Ośrodka;
 8. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań pomocy społecznej, zlecanych organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
 9. Kontrola merytoryczna i finansowa wykorzystania środków otrzymanych z Ośrodka przez podmioty realizujące zadania pomocy społecznej;
 10. Inspirowanie i realizacja działań z zakresu polityki prorodzinnej mieszczących się w obrębie zadań merytorycznych Ośrodka;
 11. Tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł;
 12. Sporządzanie obowiązującej w zakresie działania Oddziału sprawozdawczości.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl