OPRACOWANIA

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

BADANIA I ANALIZY

Rok 2019

 1. Raport z badania „Dostępność usług skierowanych do osób starszych w gminach województwa lubelskiego”

Rok 2014

 1. Sytuacja społeczno – bytowa rodzin wielodzietnych w województwie lubelskim w opinii ich samych oraz mieszkańców regionu (czerwiec 2014)
 2. Wizerunek pracownika socjalnego w opinii mieszkańców województwa lubelskiego oraz pracowników instytucji z nim współpracujących (październik 2014)
 3. Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej (sierpień 2014)
 4. Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich (sierpień 2014)
 5. Profilaktyka instytucjonalna (sierpień 2014)

Rok 2013

 1. Przemoc w rodzinie w województwie lubelskim w latach 2010-2011 (marzec 2013)
 2. Wsparcie dziecka i rodziny w świetle obowiązujących przepisów (maj 2013)
 3. Sytuacja społeczno – bytowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w województwie lubelskim (czerwiec 2013)
 4. Analiza poziomu ubóstwa w gminach województwa lubelskiego wśród osób korzystających z pomocy społecznej w 2012 roku (czerwiec 2013)
 5. Potrzeby w obszarze systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w opinii pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego (październik 2013)
 6. Raport z monitoringu działań w zakresie poszerzania zróżnicowania unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej w 2012 roku (listopad 2013)
 7. Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec zaburzeń psychicznych i osób z zaburzeniami psychicznymi (grudzień 2013)

Rok 2012

 1. Sytuacja społeczno – bytowa rodzin z dziećmi zamieszkałych w województwie lubelskim (maj 2012)
 2. Potrzeby seksualne osób starszych zamieszkałych w domach pomocy społecznej w województwie lubelskim (czerwiec 2012)
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane w województwie lubelskim (październik 2012)
 4. Kompleksowa analiza procedur adopcji w województwie lubelskim (październik 2012)
 5. Diagnoza w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (listopad 2012)
 6. Kondycja sektora Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim (grudzień 2012)

Rok 2011

 1. Badanie poziomu ubóstwa w powiatach i gminach województwa lubelskiego w latach 2007-2009 (styczeń 2011)
 2. Działalność Klubów Integracji Społecznej w województwie lubelskim (luty 2011)
 3. Informacja dotycząca pomocy społecznej w województwie lubelskim na dzień 31.12.2010 (kwiecień 2011)
 4. Wolontariat w pomocy społecznej w województwie lubelskim (sierpień 2011)
 5. System oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubelskim w latach 2008-2010 (październik 2011)
 6. Sytuacja osób starszych zamieszkałych w województwie lubelskim (listopad 2011)

Rok 2010

 1. Diagnoza Stanu Zastanego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (kwiecień 2010)
  zał. natężenie problemów społecznych – 2009
 2. Identyfikacja potrzeb informacyjnych na terenie województwa lubelskiego (lipiec 2010)
 3. Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych (sierpień 2010)
 4. Analiza zatrudnienia i wykształcenia pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego (listopad 2010)
 5. Wykluczenie społeczne gimnazjalistów i ich rodzin – diagnoza zagrożenia w województwie lubelskim (grudzień 2010)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl