Centra Integracji Społecznej – Informacja Ogólna

Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003).

CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, a także rodzinnym. Reintegracja realizowana jest przez następujące usługi:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 • Zasady tworzenia Centrum Integracji Społecznej

Pierwszym krokiem, który należy podjąć przy zakładaniu CIS jest złożenie wniosku o nadanie statusu w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie:

Wydział Polityki Społecznej
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,
tel. 081-742-45-52, 081-74-24-787
faks 081-742-44-70,
e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl

Wniosek można składać dwa razy w roku: od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia lub od dnia
1 września  do dnia 30 września danego roku. Status zostaje przyznany na okres pięciu lat.

Tworzenie, organizacje i funkcjonowanie Centów Integracji Społecznej określa ustawa
o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (
Dz. U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003).

Instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej może być:

 • wójt,
 • burmistrz,
 • prezydent miasta
 • organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie

Utworzenie CIS jest finansowane:

 1. w przypadku Centrum tworzonego przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta – na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;
 2. w przypadku Centrum tworzonego przez organizację pozarządową z:
  • zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł,
  • dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • innych dochodów własnych gminy na terenie, której CIS ma siedzibę.
  • utworzenie Centrum może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

,,Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym  z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dotacja na pierwsze wyposażenie, o której mowa w ust. 1, może być przeznaczona na:

 • przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną;
 • wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn
  i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9;
 • zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Wysokość dotacji na działalność Centrum przez okres pierwszych 3 miesięcy jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w dniu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy niż rok, według stanu na koniec każdego miesiąca.

Dotację na pierwsze wyposażenie przekazuje się Centrum w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

Dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy przekazuje się Centrum w trzech ratach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja”

 • Beneficjenci CIS

W grupie beneficjentów CIS wymienia się osoby:

 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźców realizujący indywidualny program integracji,
 • niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej trwa do 12 miesięcy. Uczestnikowi Centrum przysługuje: nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu) 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach). Uczestnicy CIS-u w dalszym ciągu figurują w urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy.

 • Partnerstwo

Warunkiem sprawnego funkcjonowania CIS jest inicjowanie partnerstwa w obrębie podmiotów:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Kluby Integracji Społecznej,
 • Centra Ekonomii Społecznej,
 • lokalne organizacje pozarządowe,
 • samorząd lokalny,
 • lokalny biznes,
 • placówki oświatowe,
 • Kościół Katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe.

 

 • Obowiązki ustawowe CIS
 1. Informowanie wojewody o każdej zmianie danych zawartych we wniosku
  o przyznanie statutu CIS, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 2. Przedstawianie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz przyznającym dotacje Centrum marszałkowi województwa, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący.

 

Wykaz CIS dofinansowanych przez województwo lubelskie

Dofinansowanie w 2013 r.

Lp.

PODMIOT

KWOTA DOTACJI

1.

CIS – Stowarzyszenie ,,Przystań” Mieniany 91/9,
22- 500 HrubieszówPorozumienie z dnia 12.07.2013 r.

275 246,00 zł

2.

CIS z siedzibą w Janówce Zachodniej – Urząd Gminy Komarów Osada ul. Rynek 15,22-435 Komarów OsadaPorozumienie z dnia 24.07.2013 r.

653 533,00 zł

3.

CIS z siedzibą w Jacni – Urząd Gminy AdamówPorozumienie z dnia 12. 07.2013 r.

342 267,00 zł

4.

CIS  z siedzibą w Świdniku – Stowarzyszenie ,,Postis”
ul. Fieldorfa 7/4, 20-090 LublinPorozumienie z dnia 12.07.2013 r.

240 684,00 zł

ŁACZNIE

1 511 730,00 zł

 

Dofinansowanie w 2012 r.

Lp.

PODMIOT

KWOTA DOTACJI

1.

CIS Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu ,,Nadzieja” ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin.Porozumienie z dnia 05.12.2012 r.

90 840,00

2.

CIS w Ulhówkuprowadzone przez Gminę Ulhówek
ul. Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek.Porozumienie z dnia 18.05.2012 r.

296004,64 zł

ŁACZNIE

386 844,64

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl