Sieć Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Województwie Lubelskim jest inicjatywą organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, której celem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.

 

Powyższy cel jest realizowany przez:

 • Wypracowanie i wdrożenie przez partnerów standardów pracy i pomocy udzielanej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w województwie, oraz rekomendowanie ich do wdrażania podmiotom spoza partnerstwa działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Udział w pracach nad opracowaniem i wdrażaniem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
 • Wypracowanie rekomendacji w zakresie aktów prawa miejscowego
  i powszechnego
  w zakresie poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  w tym osób doświadczających przemocy,
 • Nawiązywanie współpracy na rzecz zwiększenia spójności i efektywności działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym osób       doświadczających przemocy,
 • Podejmowanie działań na rzecz zmniejszania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne,       informacyjno-edukacyjne dotyczących zjawiska przemocy
  w rodzinie, wzmacnianie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców
  i opiekunów,
 • Wypracowanie i wdrażanie modelowych programów profilaktycznych, jako narzędzi przeciwdziałania zjawisku przestępczości w województwie lubelskim,
 • Realizacja kampanii społecznych budujących świadomość dotyczącą sytuacji osób pokrzywdzonych w kontekście praw i obowiązków oraz funkcjonowania systemu pomocowego,
 • Realizacja specjalistycznych szkoleń dla członków partnerstwa w zakresie: pracy ze sprawcami przemocy, pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem, osobą doświadczającą przemocy,
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc poprzez superrewizję, coaching, grupy wsparcia,
 • Promowanie nowatorskich projektów na rzecz pomocy rodzinom doświadczającym przemocy np. nowatorską metodę pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem opartą na psychodramie i arteterapii,

 

Sieć powstała poprzez podpisanie porozumienia dnia 23 kwietnia 2015 roku w Lublinie przez

Przedstawicieli 12 podmiotów z terenu województwa lubelskiego:

 • Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie –Lider
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskiem
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
 • Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” w Bychawie
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach
 • Caritas Diecezji Siedleckiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl