Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Województwie Lubelskim ma strukturę otwartą. Na każdym etapie działania organizacja i instytucja może przystąpić do Sieci. Przystąpienie do Sieci jest równoznaczne z podpisaniem Porozumienia o współpracy.

Wszystkie działania podejmowane przez Partnerów w ramach wykonywanego wspólnie celu muszą być realizowane zgodnie z Porozumieniem i przepisami prawa.

Partnerzy zobowiązują się do realizacji przyjętych na siebie zadań wypracowany w trakcie realizacji Porozumienia o współpracy. Aktywnego włączania się w działania podejmowane
w ramach sieci, rzetelnego realizowania przyjętych założeń, przyjmując jako zasadę działanie non-profit.

Informacji o zasadach przystąpienia do sieci udzielają:

  • Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie –Lider
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Korzyści wynikające z przystąpienia do Sieci

  • Ujednolicenie działań i standardów postepowania w zakresie świadczenia pomocy osobom doświadczającym przemocy ich rodzinom oraz osobom stosującym przemoc
  • Ujednolicenie działań podejmowanych przez specjalistów
  • Podniesienie jakości świadczonych usług
  • Stworzenie przejrzystej struktury w zakresie odpowiedzialności instytucji za podejmowane działania
  • Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolenie kadry
  • Możliwość realizacji ciekawych projektów
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl