1.  Wytyczne i polskie rekomendacje do programów redukcji szkód.

Informujemy, że na stronach Fundacji Redukcji Szkód – www.redukcjaszkod.pl – dostępna  jest publikacja: „Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji  psychoaktywnych. Wytyczne ECDC/EMCDDA i polskie rekomendacje”. Prace nad dokumentem prowadzone były wśród licznych specjalistów, m.in. terapeutów uzależnień, pracowników urzędów miast, lekarzy, pracowników naukowych, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji państwowych, w tym: straży granicznej, policji.

Dokument jest zgodny z „Wytycznymi Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)”. Opracowanie jest kompleksowym, popartym doświadczeniem i  badaniami przeglądem wiedzy na temat skuteczności podejmowanych działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażeń. Wskazane w publikacji interwencje i dobre praktyki funkcjonują w krajach UE od wielu lat. Dokument można pobrać ze strony EMCDDA:

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166764_EN_ECDC-EMCDDA_Guidance_PL.pdf

Treści wymienionych publikacji w pełni odpowiadają założeniom i celom Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, w którym podejście redukcji szkód wymieniono jako priorytetowy obszar działań. Razem z dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami i do podejmowania działań, należących do katalogu dobrych i skutecznych praktyk ograniczania i leczenia chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji psychoaktywnych.

2. Informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim

 

3. Polska Sieć Polityki Narkotykowej – List Rady Programowej PSPN do Ministra Zdrowia

 

4. Raport z badania: Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę wobec testowania w kierunku HIV

 

5. RAPORT Diagnoza wzorów konsumpcji alkoholu w województwie lubelskim

 

6. UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ – RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.- EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD

 

7. Raport: „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS w Polce w latach 2013 – 2014. Analiza zebranych danych, wnioski i rekomendacje”

 

8. Raport eksperta wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii za 2014 r

 

9. Badanie społeczne pn. „Diagnoza skali przemocy w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz skuteczność i efektywność działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie w województwie lubelskim”.

 

10. Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2016.pdf

 

11. „Oszacowanie kosztów społecznych używania narkotyków w Polsce w 2015 roku.”

 

12. RAPORT WOJEWÓDZKI: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2017

 

13. Publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do pobrania on-line

 

14. Publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do pobrania on-line Europejski Raport Narkotykowy 2019

 

15. RAPORT WOJEWÓDZKI: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2018

16. RAPORT z badania: Diagnoza skali przemocy  w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie. Grudzień 2019 r.

17. RAPORT z badania ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie lubelskim w 2019 r.  

18. RAPORT z badania: Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Grudzień 2019

19. Raport z Monitoringu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za 2018 rok

20. Raport z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

21. Raport z Monitoringu i Ewaluacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za 2018 rok

22. Raport z wykonania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.pdf

23. Uchwała Nr CXL/2742/2020 (pdf)

24. Raport z Monitoringu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za 2019 rok. 

25. Raport z Monitoringu i Ewaluacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za 2019 rok. (docx)

26. Uchwała Nr CXXXV/2692/2020 (pdf)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl